Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Sovli“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Sovli“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 300538991, registruotos buveinės adresas Pramonės g. 19A, LT-78136 Šiauliai, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.sovli.lt, el. pašto adresas info@sovli.lt, tel. +37041500101.

Kitos Toyota grupei priklausančios įmonės (Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ir Toyota Motor Corporation) veikia kaip bendri duomenų valdytojai.  Asmens duomenys gali būti perduoti interneto svetainėje www.toyota-europe.com/recipients išvardintiems techniniams partneriams, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai.

Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR).

Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Pasiūlymo dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pateikimas (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
 1. Duomenų subjekto poreikių įvertinimui ir pasiūlymo dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pateikimui;
 2. kitų būtinų veiksmų pasiūlymo dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pateikimui (bandomojo važiavimo organizavimas, kainos pasiūlymo pateikimas etc.) atlikimui.
 • Naujų/naudotų transporto priemonių, detalių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):  
 1. pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui;
 2. pagal pirkimo – pardavimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

 • Transporto priemonių remonto darbų ir/ar nuomos, panaudos sutarčių sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. remonto darbų ir/ar nuomos, panaudos sutarčių sudarymui;
 2. pagal remonto darbų ir/ar nuomos, panaudos sutartis prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

 • Bandomojo važiavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b), d) punktas):
 1. bandomojo važiavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui;
 2. transporto priemonės privalumų demontravimui ir saugumo užtikrinimui;
 3. pagal bandomojo važiavimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymas (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):

 1. priminimų apie Bendrovės paslaugų teikimą (periodinių techninių aptarnavimų atlikimą, padangų keitimą etc.) siuntimas;
 2. naujienlaiškių/pasiūlymų apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir/ar parduodamus produktus (naujas transporto priemones, detales, aksesuarus etc.) siuntimas;
 3. informacijos/pakvietimų į Bendrovės renginius siuntimas.  

 • Bendrovės veiklos kokybės užtikrinimas, tyrimas ir plėtra (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):

 1. apklausų apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir/ar parduodamus produktus apie siuntimas;
 2. transporto priemonių techninių duomenų (apie transporto priemonės techninę būklę etc.) analizė.

 • Ataskaitų apie faktinius išmetamo CO2  kiekio ir energijos sąnaudų rodiklius parengimas ir pateikimas Europos aplinkos agentūrai (EAA) ir Europos komisijai (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas).
 • Kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).
 • (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies c) punktas.
 1. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, pasiūlymo dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pateikimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, naujų/naudotų transporto priemonių, detalių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
 • transporto priemonės identifikacijos numeris;
 • transporto priemonės techniniai duomenys.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, transporto priemonių remonto darbų ir/ar nuomos, panaudos sutarčių sudarymui ir vykdymotikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemonę išdavimo data, numeris ir dokumentą išdavusi institucija, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
 • transporto priemonės valstybinis numeris;
 • transporto priemonės techniniai duomenys;
 • geolokacijos duomenys, kuro (energetinės) sąnaudos, įveiktas atstumas, greitis.

Remonto serviso surinkti duomenys bus perduoti Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Motor Corporation, veikiančioms kaip duomenų valdytojai, taip pat interneto svetainėje www.toyota-europe.com/recipients nurodytiems techniniams partneriams, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas bandomojo važiavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemonę išdavimo data, numeris ir dokumentą išdavusi institucija, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
 • transporto priemonės identifikacijos numeris;
 • geolokacijos duomenys, kuro (energetinės) sąnaudos, įveiktas atstumas, greitis.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyv. vietos adresas, transporto priemonės valstybinis numeris.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, Bendrovės veiklos kokybės užtikrinimo, tyrimo ir plėtros tikslu tvarkos šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyv. vietos adresas, transporto priemonės valstybinis numeris;
 • transporto priemonės techniniai duomenys.

Šiuo tikslu Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ir Toyota Motor Corporation, veikiančios kaip duomenų valdytojos, ir interneto svetainėje www.toyota-europe.com/recipients išvardyti techniniai partneriai, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai, naudos Jūsų automobilio techninius duomenis (pavyzdžiui, apie automobilio techninę būklę).

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, ataskaitų apie faktinius išmetamo CO2  kiekio ir energijos sąnaudų rodiklius parengimo ir pateikimo Europos aplinkos agentūrai (EAA) ir Europos komisijai tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • transporto priemonės išmetamo  CO2  kiekio ir energijos sąnaudų rodikliai.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardą, pavardę,  elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymotikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemonę išdavimo data, numeris ir dokumentą išdavusi institucija, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine.

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi:

 • pasiūlymo dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pateikimo tikslu – 1 metus nuo asmens duomenų gavimo;
 • naujų/naudotų transporto priemonių, detalių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo, išskyrus techninius duomenis, kurie saugomi 40 metų nuo sutarties pasibaigimo;
 • transporto priemonių remonto darbų ir/ar nuomos, panaudos sutarčių sudarymui ir vykdymo tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo, išskyrus techninius duomenis, kurie saugomi 40 metų nuo sutarties pasibaigimo;
 • bandomojo važiavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo, išskyrus telemetinės įrangos duomenis, kurie saugomi 1 mėnesį po bandomojo važiavimo;
 • tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu – 5 metus nuo asmens duomenų gavimo;
 • Bendrovės veiklos kokybės užtikrinimo, tyrimo ir plėtros tikslu – 10 metų nuo asmens duomenų gavimo;
 • ataskaitų apie faktinius išmetamo CO2  kiekio ir energijos sąnaudų rodiklius parengimo ir pateikimo  tikslu – 10 metų nuo asmens duomenų gavimo;
 • kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslusutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo;
 • viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymotikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.    

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo.  Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai (žr. žemiau). Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

Asmens duomenys gali būti perduoti:

 • Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ir Toyota Motor Corporation;
 • Lietuvoje veikiančioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms;
 • Draudimo, perdraudimo paslaugas teikiančioms įmonėms tuo atveju, jeigu UAB „Sovli“ veikia kaip draudimo tarpininkas ir/ar atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;
 • VĮ „Regitra“;
 • www.toyota-europe.com/recipients išvardintiems techniniams partneriams;
 • viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms;
 • kitiems subjektams pagal sutartinius teisinius santykius ir/ar teisės aktų pagrindu.

Bendrovė gali atskleisti ir perduoti Duomenų subjekto Asmens duomenis už ES/EEE ribų tretiesiems asmenims, kuriuos Bendrovė pasitelkia Duomenų subjekto užsakytų paslaugų/įsigytų prekių įgyvendinimui ir administravimui (pavyzdžiui, Japoniją). Bendrovė įpareigoja tokius trečiuosius asmenis jiems perduotus Asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir saugiai. Tais atvejais kai dėl atitinkamos valstybės Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, perduodant asmens duomenis už ES/EEE ribų Bendrovė naudos Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisijos. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Europos komisija yra priėmusi sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo, pagal kurį asmens duomenys gali laisvai judėti tarp ES ir Japonijos, remiantis tvirtomis apsaugos garantijomis.

 1. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovėje vykdomas vaizdo duomenų stebėjimas asmenų ir turto apsaugos tikslu (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Vaizdo stebėjimas vykdomas:

 • šioje teritorijoje: Pramonės g. 19A, LT-78136 Šiauliai (teritorija aplink pastatą);
 • šiose patalpose: patalpos Pramonės g. 19A, LT-78136 Šiauliai, serviso patalpose

Duomenų gavėjai: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Duomenų saugojimo trukmė: 72 val.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);
 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@sovli.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą .

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukai (angl. cookies) – tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į interneto naršyklės slapukų failą esantį lankytojo/naudotojo kompiuterio kietajame diske.

Savo sutikimą naudoti slapukus, lankytojas/naudotojas gali atšaukti pateikdamas pranešimą el. paštu info@sovli.lt arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš lankytojo/naudotojo įrenginio.

Slapukų tipai:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini tinkamam interneto svetainės veikimui užtikrinti. Šie slapukai nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos.
TeikėjasSlapukaiNaudojami slapukaiGaliojimo laikas
www.toyota.ltexpress:sess.sig, express:sessPirmoji šalisSeansas, Seansas
leasing.toyota.lt__RequestVerificationTokenPirmoji šalisSeansas
toyota.lt_dc_gtm_UA-xxxxxxxx, TmeEPrivacy, OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed, dtCookiePirmoji šalisKelios sekundės, 365 d., 179 d., 179 d., Seansas
www.toyota-europe.comexpress:sess, express:sess.sigTrečioji šalisSeansas, Seansas
toyota-europe.comdtCookieTrečioji šalisSeansas
t1-client.toyota-europe.comTmeEPrivacyTrečioji šalis2914158 d.
 • Analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad Bendrovė galėtų įvertinti ir pagerinti interneto svetainės veikimą. Jie padeda išsiaiškinti, kurie puslapiai yra dažniau ar rečiau lankomi, kaip lankytojai naršo interneto svetainėje. Visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška. 
TeikėjasSlapukaiNaudojami slapukaiGaliojimo laikas
toyotaplus.toyota.lt_pk_ses*, _gid, _pk_id*Pirmoji šalisKelios sekundės, 1 d., 150 d.
toyota.ltrxvt, _ga, dtSa, dtLatC, _gat_UA-, _gclxxxx, dtPCPirmoji šalisSeansas, 730 d., Seansas, Seansas, Kelios sekundės, 90 d., Seansas
dnacdn.netbrowser_dataTrečioji šalis390 d.
analytics.eu-central-1.eu.mdxprod.io_pk_id*, _pk_ses*Trečioji šalis150 d., Kelios sekundės
s.btstatic.com__bterrTrečioji šalis365 d.
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie leidžia patobulinti interneto svetainės funkcijas ir labiau personalizuoti jos turinį. Juos nustato Bendrovė arba trečiosios šalys, kurių paslaugos įtrauktos į interneto svetainės turinį.
TeikėjasSlapukaiNaudojami slapukaiGaliojimo laikas
toyota.ltdTValidationCookie, rxVisitorPirmoji šalisSeansas, Seansas
www.toyota.ltcookies.jsPirmoji šalisSeansas
id5-sync.comcallback, cipTrečioji šalisKelios sekundės, Kelios sekundės
vimeo.com__cf_bmTrečioji šalisKelios sekundės
t1-client.toyota-europe.comcookies.jsTrečioji šalisSeansas
 • Tiksliniai slapukai – tai slapukai, kuriuos interneto svetainėje nustato Bendrovės reklamos partneriai tikslu sukurti lankytojo interesų profilį ir kitose interneto svetainėse pateikti lankytojui aktualius reklaminius skelbimus. 
TeikėjasSlapukaiNaudojami slapukaiGaliojimo laikas
leasing.toyota.ltcto_tld_test, criteo_write_testPirmoji šalisKelios sekundės, Kelios sekundės
toyota.lt_cs_nnnnnnnnnnnnn, _fbp, _gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cto_bundlePirmoji šalisSeansas, 90 d., Kelios sekundės, 395 d.
youtube.comYSC, CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVETrečioji šalisSeansas, 6171 d., 180 d.
postrelease.comopt_outTrečioji šalis365 d.
media.netdata-c, visitor-id, data-c-tsTrečioji šalis30 d., 365 d., 30 d.
agkn.comabTrečioji šalis365 d.
bing.comMUIDTrečioji šalis390 d.
casalemedia.comCMID, CMPSTrečioji šalis365 d., 90 d.
bidswitch.nettuuidTrečioji šalis365 d.
adnxs.comanj, uuid2Trečioji šalis90 d., 90 d.
ih.adscale.detuTrečioji šalis30 d.
adform.netCTrečioji šalis31 d.
tapad.comTapAd_DIDTrečioji šalis60 d.
aralego.comsspidTrečioji šalis365 d.
outbrain.comcriteoTrečioji šalis30 d.
krxd.net_kuid_Trečioji šalis180 d.
meba.krM_SID, criteoTrečioji šalis392 d., 392 d.
static.criteo.netcriteo_write_testTrečioji šalisKelios sekundės
criteo.comuidTrečioji šalis390 d.
mail.ruVIDTrečioji šalis366 d.
ads.stickyadstv.comuid-bp-xxxxxTrečioji šalis30 d.
pubmatic.comPugT, KRTBCOOKIE_xxxxTrečioji šalis30 d., 30 d.
doubleclick.nettest_cookie, IDETrečioji šalisKelios sekundės, 390 d.
www.facebook.com Trečioji šalisSeansas
adtdp.comuid_legacy, pr_legacyTrečioji šalis730 d., 730 d.
adscale.decct, uuTrečioji šalis362 d., 363 d.
yahoo.comB, A3Trečioji šalis366 d., 366 d.
mookie1.comov, id, mdataTrečioji šalis395 d., 395 d., 395 d.
analytics.yahoo.comIDSYNCTrečioji šalis366 d.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą pateikiama www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš Duomenų subjekto įrenginio.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis.

Su bendrų duomenų valdytojų Bendrąja Toyota privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika galite susipažinti apsilankydami svetainėje adresu www.toyota-europe.com/legal/data-privacy-policy. Jei turite klausimų, galite kreiptis el. paštu adresu privacy@toyota.ee.